Oбщи условия

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА FUNBOOK.EU

1. Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между “АЙПРИНТ” ООД и потребителите на интернет сайта FUNBOOK.EU. Те са задължителни за всеки регистриран потребител на сайта FUNBOOK.EU.

2. “АЙПРИНТ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК: 200291846, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, бул. Г.М. Димитров № 54, ет. 1.

3. “АЙПРИНТ” ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под № 52235/2009 год., по повод данните, предоставяни доброволно от потребителите във връзка с ползването от тях на услуги, предоставяни от сайта FUNBOOK.EU.

І. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

4. FUNBOOK.EU предоставя на потребителите следните свои услуги: създаване на личен профил на потребителя (акаунт), където потребителите ще могат да съхраняват своите лични снимки, да ги разглеждат и сортират, да поръчват фотокниги и да създават различни уникални фотопродукти, наричани за краткост Услугите.

5. Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. FUNBOOK.EU не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://www.funbook.eu/static/?section=terms

6. При използване услугите на FUNBOOK.EU потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и законодателството на ЕС, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.

7. Потребителят се съгласява с условиятa за използване на услугите на FUNBOOK.EU с натискане на бутона "съгласен" и се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва. Приемането на настоящите условия от потребителя ще се счита за сключване на валидно юридически обвързващо споразумение между “АЙПРИНТ” ООД и потребителя.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че услугите се предоставят "във вида, в който са" и това, че FUNBOOK.EU не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на услугите.

9. За да използва услугите, потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. FUNBOOK.EU само предоставя услугите и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

10. Предвид ползването на услугите на FUNBOOK.EU, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование лични данни);

б) да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

11. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, FUNBOOK.EU има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

12. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите потребители, FUNBOOK.EU уведомява родителите, че услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.

ІV.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА FUNBOOK.EU

13. Съобразно действащия в РБългария Закон за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г., потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на FUNBOOK.EU при ползване от него на услугите, както и на поправка на тези данни.

14. Приемайки настоящите Условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани по електронен път от FUNBOOK.EU - в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на FUNBOOK.EU.

15. Всички доброволно предоставени от потребителя данни, цифрови снимки, текстови материали и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на услугите, се съхраняват, обработват и използват от FUNBOOK.EU само за целите на поддръжка на определени функционалности на услугите на FUNBOOK.EU и предлаганите от него услуги. FUNBOOK.EU се задължава, освен в случаите, посочени в предходното изречение, да не предоставя на трети лица, под каквато и да било форма потребителските данни, цифрови снимки и текстови материали.

16. FUNBOOK.EU изрично уведомява потребителя, че няма лица, които могат да получават лични данни на потребителя с рекламни цели, без съгласие на потребителя.

17. FUNBOOK.EU си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

18. Личната кореспонденция на потребителите е конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя, освен в случаите на съмнение за нарушение на закона.

V. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

19. Потребителят получава желаните от него потребителско име, парола и достъп до всички услуги на FUNBOOK.EU, след като извърши процеса на регистрация.

20. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

21. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно FUNBOOK.EU за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността; да прекратява достъпа до услугите (log off/изход) в края на всяка сесия (след използването им).

22. В случай на загубване (забравяне) на паролата, FUNBOOK.EU ще генерира автоматично нова на регистрираната от потребителя електронна поща през системата за регистрация.

23. FUNBOOK.EU не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящите условия.

VІ. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

24. За да запази акаунта си във FUNBOOK.EU, включително и мястото предоставено му за качване на дигитални снимки и създадени проекти, потребителят е длъжен да поръчва най-малко по един продукт в течение на 24 месеца.

25. Потребителите са длъжни винаги да съхраняват своите оригинални цифрови снимки на своя персонален компютър. Потребителите нямат право да използват FUNBOOK.EU като единствено място за съхранение на своите снимки.

26. Съгласявайки се с условията за използване на услугите на FUNBOOK.EU, потребителите се съгласяват, че FUNBOOK.EU не носи отговорност за загубата или повреждането на цифровите снимки или на други загуби в рамките на акаунта им.

27. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на услугите разбират, че информацията, данните, публикуваните цифрови снимки или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на потребителя, който генерира това съдържание.

28. Потребителят, ползващ услугите е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез услугата съдържание. FUNBOOK.EU не контролира съдържанието, изпращано и разпостранявано чрез услугите и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това съдържание.

29. Използвайки услугите, потребителят може да срещне съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства FUNBOOK.EU няма да отговаря за каквото и да е съдържание, създадено от потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез услугите.

30. Потребителят се съгласява да НЕ използва услугите на FUNBOOK.EU, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на FUNBOOK.EU, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произхода на съдържание, предавано чрез услугите;

д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване и др.);

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост на която и да е страна;

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias или редирект поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

и) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на услугите, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

к) да пречи за предоставяне на услугите или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с услугите;

л) да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг потребител и/или група потребители;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

VІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИТЕ, УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

31. Всички цени са указани в български лева. Всички посочени цени са с включен ДДС. Изпълнението на поръчките започва само тогава, когато е получена информация за постъпили плащания:

а) Ако е извършено плащане чрез банков превод за дата на плащането се према датата, на която парите са постъпили в сметката;

б) Ако плащането е извършено с кредитна карта за дата на плащане се взема датата на нареждане на плащането.

32. Ако плащането е извършено с банков превод, потребителят при плащането е длъжен да посочи номера на фактурата в нареждането. В случаите когато е направена поръчка и не е постъпило плащане информацията за тази поръчка се запазва в течение на 30 дни. В рамките на тези 30 дни ако не е постъпило плащане, FUNBOOK.EU има правото да изпраща напомнителни писма по електронната поща на клиента за статуса на неговите неплатени поръчки. Ако поръчката не бъде платена в течение на тези 30 дни, то тя ще бъде отменена.

33. Всички продукти, които могат да бъдат поръчани на сайта на FUNBOOK.EU се доставят чрез доставка с куриер или пощенска пратка. FUNBOOK.EU ще използва за тази цел външна услуга и/или собствени куриери.

34. Съществуват няколко вида на доставката. Те зависят от вида на продуктите, които потребителят е поръчал и адреса, до който трябва да бъдат доставени. В случай, че потребителят не е получил своята поръчка в рамките на 21 дни от датата на изпращане на поръчката, потребителят следва да се свърже с FUNBOOK.EU по електронната поща и да изпрати номера на поръчката.

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

35. FUNBOOK.EU има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

36. FUNBOOK.EU си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

37. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на FUNBOOK.EU, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

38. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че FUNBOOK.EU е свързан с тази мрежа, FUNBOOK.EU не гарантира, че потокът информация към и от FUNBOOK.EU няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL ( криптирана връзка ), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

39. Споровете между потребителят и FUNBOOK.EU се уреждат между тях по взаимно съгласие. В случай че не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд и се решава съгласно действащото българско законодателство.

40. Закупуване на ваучери от Funbook.eu - всеки клиент може да закупи ваучер на избрана от него стойност, който да подари на трето лице. 

Ваучерите могат да се използват само до датата, до която са валидни. След тази дата ваучерът не може да бъде активиран.

Ваучерът не може да бъде разменен срещу паричната му стойност.

Активирането на ваучера става посредством въвеждането на кода, отпечатан върху него, в системата за поръчка на фотокнига на Фънбук. Кодът може да бъде въведен еднократно. Ако сумата на поръчката е под стойността на ваучера, остатъкът се счита за използван и не може да се използва при следваща поръчка, както и не се възстановява.

Ако сумата на поръчката надвишава стойността на ваучера, клиентът следва да доплати разликата. 


Партньори:

Illusion Atia print All Decors iPrint NEOPrint